Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра господарсько-правових дисциплін

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра господарсько-правових дисциплін була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2008 р. №328 «Про організаційно-штатні зміни вищих навчальних закладів МВС України». Кафедра господарсько-правових дисциплін є навчально-науковим структурним підрозділом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність за всіма освітніми степенями, а також здійснює наукову і науково-досліну діяльність. З часу утворення кафедру очолювали з 2008 по 2016 рр. кандидат юридичних наук, доцент Смолин Г.В. та з 2016 р. по даний час доктор юридичних наук, доцент Долинська М.С.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців; виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації; надання методичної допомоги керівництву університету та факультету; організація і проведення виховної роботи зі здобувачами вищої освіти . Свою діяльність кафедра господарсько-правових дисциплін будує на новітніх досягненнях юридичної та педагогічної науки, постійно впроваджує в освітній процес нові форми, методи і педагогічні технології.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Нотаріальний процес
 • Державне регулювання господарської діяльності
 • Вирішення корпоративних спорів
 • Захист прав суб’єктів господарювання
 • Альтернативні способи вирішення спорів суб'єктів господарювання
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Право соціального захисту
 • Захист земельних прав громадян та юридичних осіб
 • Вирішення земельних спорів
 • Екологічне право
 • Проблеми права екологічної безпеки
 • Трудове право
 • Вирішення трудових спорів
 • Житлове право
 • Проблеми права соціального захисту
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Електронні сервіси в господарській діяльності
 • Організація діяльності юридичних служб суб’єктів господарювання
 • Дозвільне та договірне регулювання природокористування

До запровадження в освітній процес запропоновані та готуються навчальні дисципліни: «Правове регулювання кадрової роботи», «Міжнародний комерційний арбітраж».

З усіх навчальних дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі програми, завдання для проведення практичних і семінарських занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: kgpd@lvduvs.edu.ua>

Тел.каф: (032) 258-69-57, 258-61-93

Гурток

Науково-дослідний гурток кафедри господарсько-правових дисциплін був створений рішенням кафедри у вересні 2008 року із метою виявлення творчих, обдарованих здобувачів вищої освіти юридичного факультету та їх залучення до активної науково-дослідної роботи.

Основними завданнями функціонування гуртка є: популяризація наукової діяльності серед здобувачів вищої освіти юридичного факультету, сприяння залученню осіб, які навчаються на юридичному факультеті, до наукової роботи та інноваційної діяльності; здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань; здобуття навиків застосування інноваційних технологій при проведенні наукової розвідки проблем господарського судочинства, використання інформаційно-пошукових систем, освітніх сервісів та порталів, електронних каталогів та електронних фондів наукових бібліотек, користування електронними сервісами; сприяння обміну інформацією між молодими дослідниками та практичними працівниками.

Гуртківці отримують додаткові можливості вдосконалення практичних навиків та умінь відвідуючи господарський суд Львівської області, державну реєстраційну службу м. Львова, Львівський міський центр зайнятості.

Гуртківці є активними членами осередку Ліги студентів АПУ у Львові та беруть щороку участь у Всеукраїнській школі господарського права та судочинства.

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових із юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

За час десять років роботи гуртка кафедри господарсько-правових дисциплін гуртківці взяли участь у таких науково-практичних заходах, що проводила кафедра:

 • круглому столі «Організаційно-правові проблеми реалізації права на житло» (17 жовтня 2008 року)
 • круглому столі «Обмежені речові права на земельні ділянки: проблеми законодавчого забезпечення»(16 жовтня 2009 року)
 • регіональному науково-практичному семінарі ”Тенденції розвитку договірного права в Україні в умовах сучасної економіки” (22 жовтня 2010 року)
 • науково-практичному семінарі «Захист права власності на землю та землекористування»(21 жовтня 2011 року)
 • міжкафедральному круглому столі «Питаня вдосконалення господарського та цивільного порцесуального законодавства України» (11 жовтня 2013 року)
 • регіональному науково-практичному семінарі « Забезпечення права на працю та права на соціальний захист в умовах входження України в ЄС», ( 9 жовтня 2015 року )
 • науково-практичному семінарі «Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності» (21 квітня 2017 року)
 • науково-практичному семінарі «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні»(30 травня 2018 року)

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти юридичного факультету. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри господарсько-правових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Мелех Любомири Володимирівни.

Науковий доробок

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри господарсько-правових дисциплін здійснюється у рамках теми державної реєстрації «Держава і право: філософсько-правовий та теоретико-історичний виміри» (державний реєстраційний № 0116U004758) за напрямом науково-дослідної діяльності «Теоретико-правові проблеми господарської діяльності в умовах євроінтеграції України». Науковий пошук науково-педагогічних працівників кафедри з питань імплементації норм права Європейського Союзу до господарського законодавства України знайшов відображення у збірнику наукових праць «Теоретико-правові проблеми удосконалення державного регулювання господарської діяльності» (2017).

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну науково-дослідну роботу. З часу створення кафедри працівниками захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, 9 кандидатських дисертацій. На кафедрі зберігається позитивна тенденція щорічного захисту дисертаційних робіт її науково-педагогічними працівниками.

Результати наукової роботи відображені у фахових наукових виданнях. За період діяльності кафедри видано монографії та інші наукові праці членів кафедри, серед яких й ті, що отримали визнання науковців-юристів, практиків, , громадських правозахисних організацій:

Долинська М.С. – монографія - 6, навч. посібник - 3, науково-практичні посібники  - 7, наукові статті у фахових виданнях - 77, інші статті - більше 100

Ільків Н.В. – монографія -1, підручник -2, посібник - 14, курс лекцій - 1, науково-практичний коментар до законодавства - 1, статті - 59

Мелех Л.В. – монографія - 1, підручник - 1, наукові статті - 41

Мокрицька Н.П. – монографія - 1, навчальний посібник -1, наукові статті -15

Хомко Л.В. – монографія - 1, навч.посібник - 1, підручник 1, наукові статті - 16

Туркот О.А. – підручник -1, монографія -1, наукові статті - 15

Руданецька О.С. – монографія - 1, наукові статті - 13

Гамалюк Б.М. – монографія - 3, навч. посібник - 3, практичний посібник -1, наукові статті - 14

Адам В.М. – монографія – 1, посібник - 2, навч. посібник - 1, наукові статті - 18

Кульгавець Х.Ю. – монографія - 1, наукові статті - 13

Семенюк І.Я. – монографія - 1, практичний посібник(співав.) – 1, наукові статті – 11

Яновицька А.В. – наукові статті - 10

Бутинська Р.Я. – наукові статті-8

Годованець Ю.С. – наукові статті - 4.

Налагодженню співпраці та науковому діалогу з вітчизняними та зарубіжними науковцями сприяє активна участь науково-педагогічних працівників кафедри у науково-практичних заходах різних рівнів (понад 370 опублікованих тез доповідей).

Щороку кафедрою організовуються та проводяться науково-практичні заходи із залученням провідних науковців та практичних працівників, зокрема:

у 2008-2009 н.р. - круглий стіл «Організаційно-правові проблеми реалізації права на житло» (17 жовтня 2008 року);

у 2009-2010 н.р. - круглий стіл «Обмежені речові права на земельні ділянки: проблеми законодавчого забезпечення» (16 жовтня 2009 року);

у 2010-2011 н.р. - регіональний науково-практичний семінар «Тенденції розвитку договірного права в Україні в умовах сучасної економіки» (22 жовтня 2010 року);

у 2011-2012 н.р. - науково-практичний семінар «Захист права власності на землю та землекористування» (21 жовтня 2011 року);

у 2013-2014 н.р. - міжкафедральний круглий стіл «Питаня вдосконалення господарського та цивільного порцесуального законодавства України» (11 жовтня 2013 року);

у 2015-2016 н.р. - регіональний науково-практичний семінар «Забезпечення права на працю та права на соціальний захист в умовах входження України в ЄС» (9 жовтня 2015 року);

у 2016-2017 н.р. - науково-практичний семінар «Правовий режим державних реєстрів та їх роль у здійсненні господарської діяльності» (21 квітня 2017 року);

у 2017-2018 н.р. - науково-практичний семінар, присвячений 10-літтю створення кафедри господарсько-правових дисциплін, «Актуальні правові проблеми господарської діяльності в Україні» (30 травня 2018 року).

За результатами цих заходів видані збірники наукових праць.

В цілому науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі господарсько-правових дисциплін, спрямована на подальше підвищення професійної майстерності науково-педагогічних працівників, активне сприяння розвитку юридичної освіти та науки в Україні.

Документи кафедри

Положення про кафедру

План роботи кафедри

Графік чергувань

Графік консультацій

Професорсько-викладацький склад кафедри

Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1996 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛНУ ім.І.Франка, 2010 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Яновицька Анна Віталіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Яновицька Анна Віталіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2012 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Семенюк Іван Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Семенюк Іван Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління

Освіта: 2000 - Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, спеціальність "Правознавство. 2003 - Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність "Державна служба"

Повна інформація
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: ЛьвДУВС

Повна інформація
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Бутинська Роксолана Ярославівнастарший викладач кафедри
Бутинська Роксолана Ярославівнастарший викладач кафедри

Освіта: 2014 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9