Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена відповідно до наказу МВС України від 07.07.2008 р. №328 "Про організаційно-штатні зміни вищих навчальних закладів МВС України" з метою вдосконалення організаційно-штатної структури Університету. Кафедра забезпечує викладання цивільно-правових дисциплін на юридичному факультеті та в центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання.

На даний час на кафедрі працюють: 2 доктори юридичних наук, 11 кандидатів юридичних наук (з них з вченим званням доцента – 7) та молоді науковці.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Цивільне право
 • Цивільний процес
 • Сімейне право
 • Міжнародне приватне право
 • Виконавче провадження
 • Нотаріальне право
 • Римське приватне право
 • Організація праці адвоката
 • Медійне право (спецкурс)
 • Проблеми відшкодування шкоди (спецкурс)
 • Захист цивільних прав та інтересів (спецкурс)
 • Цивільно-правовий захист прав споживачів в Україні (спецкурс)
 • Застосування практики ЄС з прав людини при здійсненні правосуддя у цивільних справах (спецкурс)
 • Проблеми виконання судових рішень у цивільних справах (спецкурс)
 • Проблеми договірного права (спецкурс)

Кафедра керує виробничою та педагогічною практикою. Науково-педагогічні працівники кафедри є науковими керівниками написання здобувачами вищої освіти кваліфікаційних робіт.

На кафедрі цивільно-правових дисциплін діє науковий гурток (керівник – к.ю.н., доцент Дутко А.О.). Гуртківці, під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри, працюють над дослідженнями конкретних наукових тем, беруть участь у науково-практичних конференціях, університетських та всеукраїнських наукових заходах.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: kcpd@lvduvs.edu.ua

Тел.каф: (032) 258-65-38

Документи кафедри
Науковий доробок кафедри

Планування та виконання науково-дослідної роботи науково-педагогічними працівниками кафедри цивільно-правових дисциплін відбувається в межах кафедральної теми дослідження: «Проблеми приватних правовідносин в сучасній Україні».

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять активну науково-дослідну роботу. З часу створення кафедри працівниками захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Над написанням кандидатських дисертацій працюють викладачі кафедри Верхола Ю.В., Пасайлюк І.В.

Результати досліджень професорсько-викладацького складу кафедри використовуються для поповнення лекційних курсів, для удосконалення практичних (семінарських) занять і знаходять відображення у монографіях, навчальних посібниках, підручниках, наукових статтях, доповідях на науково-практичних заходах. Науково-дослідницький та навчально-методичний доробок кафедри – це значна кількість праць науково-педагогічних працівників кафедри, серед яких:

підручники, навчальні посібники:

 • Коссак В.М., Юркевич Ю.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 314с.
 • Коссак В.М., Юркевич Ю.Н. Антимонопольное регулирование международных экономических отношений. Международные коммерческие сделки / Дыминская Е.Ю., Кибенко Е.Р., Кирвель И.Ю. и др.; под ред. У. Хелльманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды. Хмельницкий: Хмельницкий университет управления и права, 2015. С.490–
 • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г.Б. Яновицької, В.О. Кучера. Львів: «Новий Світ-2000». 2014. 444 с.
 • Цивільне право України: підручник: в 2 т. Т. 2 / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: «Новий Світ-2000», 2014. 428 c.
 • Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 388 с.
 • Цивільне право України. Загальна частина: навчально-методичний посібник / Грабар Н.М., Курило Т.В., Парасюк В.М. та ін. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 72 с.
 • Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В. Цивільне право в схемах: навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Львів: «Ліга Прес», 2014. 700 с.
 • Цивільний процес України: підручник / кол. авторів; За ред. В.О. Кучера. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 768 с.
 • Гражданское процессуальное право : Практикум. Учебно-методическое пособие / А.С. Киздарбекова, Р.Ю. Мамедов, А.А. Дутко, М.В. Новицкая. Академия полиции МВД Азербайджанской Республики. Баку, 2017. 272 с.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. Проблеми правового регулювання договірних відносин. Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ спеціальності «Право». Видання друге –доповнене. Львів, ЛТЕУ, 2017. 156 с.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. Цивільне право України. Частина 1. Навчально-методичний посібник. Львів, ЛТЕУ, 2018. 204 с.

 

інші праці:

 • Юркевич Ю.М. Громадські об’єднання як учасники цивільних відносин. Evropský Politický a Právní Diskurz.–
 • Юркевич Ю.М. До розмежування статусу юридичних осіб (їх об’єднань) публічного та приватного права. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 1. С. 46–
 • Юркевич Ю.М. Повні товариства за законодавством України. Науковий Вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 36. С. 148–
 • Юркевич Ю.М. Договір про реалізацію прав та виконання обов’язків між засновниками (учасниками) господарських товариств. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 88-91.
 • Юркевич Ю.М. Правовий статус суб’єктів та інших учасників туристичної діяльності. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 2. С. 96–
 • Юркевич Ю.М. Проблемні аспекти створення та діяльності адвокатських об’єднань за законодавством України. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 32. 2018. С. 44–46.
 • Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410 с.
 • Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак» 2010. 224 с.
 • Рабінович С., Панкевич О. Принцип рівності прав людини в практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування. Вісник Конституційного Суду України.–
 • Рабінович С., Панкевич О. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України). Вісник Національної Академії правових наук України. 2015. № 3. С.7–
 • Рабінович С.П. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації. Право України. 2016. № 8. С.150–
 • Рабінович С.П., Панкевич О.З. Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини). Право України. 2017. С. 97–
 • Рабінович С. П. Контроль за застосуванням заходів відповідальності за порушення присяги судді Конституційного Суду України: питання конституційності й законності. Вісник Конституційного Суду України. 2018. № 5. С.77–
 • Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: монографія / Рабінович П.М., Луців О.М., Добрянський С.П., Рабінович С.П., Панкевич О.З. Львів : Сполом, 2016. С.165–
 • Андрусів У.Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: монографія. Київ: Видавництво Ліра-К, 2014. 176 с.
 • Андрусив У.Б. Способы распространения программ (передач) организаций вещания: актуальные вопросы правового регулирования. Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. 2014. № 3. Volume 2. P. 6–11.
 • Андрусів У.Б. Правові засади переходу України на цифрове мовлення. Часопис Київського університету права. 2016. №4. С. 249–253.
 • Андрусів У.Б. Особливості правового статусу кабельних провайдерів. Часопис Київського університету права. 2017. №1. С. 245–250.
 • Андрусів У.Б. Основні аспекти охорони суб’єктивних прав організацій мовлення на міжнародному рівні. Часопис Київського університету права. 2017. №4. С. 174–179.
 • Андрусів У.Б. Новели міжнародної охорони організацій мовлення: досвід ВОІВ.   Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 2018. Том 29 (68). № 3. С. 40–46.
 • Майкут Х.В. До питання нотаріальної форми захисту цивільних прав. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Випуск 6-1. Т.2. 2013. С. 65–68.
 • Майкут Х.В. Окремі аспекти цивільно-правової охорони права на таємницю про стан здоров’я. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2014. Вип. 6-1. С.173–177.
 • Майкут Х.В. До питання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. 2017. Вип. 1. Т.1. С.84–87.
 • Майкут Х.В. Проблеми правової кваліфікації медичної помилки. Актуальні проблеми сучасної юриспруденції. 2017. №3. С.54–57.
 • Майкут Х.В. Право на медичну допомогу: особливості здійснення. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»..
 • Майкут Х.В. До питання укладення, зміни та припинення шлюбного договору. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. №1. С. 102–104. URL. .
 • Дутко А.О. Договір як регулятор сімейних відносин – особливості конструкції. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2013. Вип. 3. С. 135–142.
 • Дутко А.О. Опіка (піклування) над дітьми як вид соціального піклування Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. № 813. 2015.              С. 319–324.
 • Дутко А. О. Загальна характеристика правовідносин батьків і дітей. Вісник національного університету «Львівська політехніка» Серія Юридичні науки. № 827. 2015. С. 99–103.
 • Дутко А.О. Поняття та правова природа шлюбного договору. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. № 837. 2016. С. 188–192.
 • Дутко А.О., Заболотна М.Р. Репродуктивні права фізичної особи: сутність, поняття, класифікація. Науковий вісник ЛьвДУВС. 2016. № 3. С. 82–90.
 • Дутко А.О. Медіація як явище правової дійсності. Вісник Львівського торговельно-економічного університету, Юридичні науки. 2018. № 6. С.210–216.
 • Верба-Сидор О. Б. Вирішення судом питання про тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України (ст. 377-1 ЦПК). Митна справа. 2015. №. 1 (97). Частина 2. Книга 2. С. 224–231.
 • Верба-Сидор О. Б. Реформування системи виконання рішень юрисдикційних органів України. Університетські наукові записки. 2015. № 1 (53). С. 38–45.
 • Верба-Сидор О. Б., Федик С. Є. Принципи виконавчого провадження за новими законопроектами № 2507 а та 2506 а. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 21–24. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2016/6.pdf.
 • Верба-Сидор О. Б., Воробель У. Б. Інститут приватних виконавців в Україні: пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2016. Вип. 1. C. 86–94.
 • Верба-Сидор О. Б. Правосуб’єктність суду у виконавчому провадженні: монографія. Львів, 2015. 186 с.
 • Verba-Sydor O.B. Wykorystanie innowacyjnych technologii informacyjnych przez komorników podczas wykonania decyzji organów sądowniczych. Innovative education as a constituent part of the smart city. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Monograph 14. / Red. Aleksandra Ostenda, Tetyana Nestorenko. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2017. 136 s. S. 79–87.
 • Грабар Н.М., Парасюк В.М., Баліцька О.Ю. Захист цивільних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх осіб. Науковий журнал «Право і суспільство». №2, 2016. № 2. С. 66–70
 • Грабар Н.М., Баліцька О.Ю. Сomparative and legal analysis of the concept of «marriage» by canon law and the family code of ukraine. Legea si viata publica stiintifico-practica issn 1810-309x. nr. 8/2 (296), 2016. С. 33–36.
 • Грабар Н.М., Баліцька О.Ю. The procedure in a case for the trial as a separate stage of civil judicature. National LAW Journal: Teori and practise. 2017. № 2. С. 104–107.
 • Грабар Н.М., Парасюк М.В. Окремі аспекти діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб). Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. 2017. № 3. С. 64–69.
 • Грабар Н.М., Федик С.Є. До питання діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право».2017. № 6. С.198–201.
 • Грабар Н.М.,  Парасюк М.В. Порівняльно-правовий аналіз майнової відповідальності у цивільному праві та матеріальної відповідальності у трудовому праві. Право і суспільство. 2018. № 2. С. 82–87.
 • Кельман Л.М. Цивільно-правовий захист працівників у спорах щодо оплати праці. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2010. № 4. С. 153–
 • Кельман Л.М. Проблеми забезпечення житлом працівників ОВС. Держава і право. Вип. 50. 2010. С. 333–
 • Кельман Л.М. Оціночні поняття та розсуд правозастосовникапри вирішенні сімейних справ. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І.В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 289–293.
 • Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві. Право України. №7. 2013. С. 71–
 • Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні. Часопис Київського університету права. №3. 2014. С.148–
 • Михайлів М.О. Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди. Підприємництво, господарство і право. № 9. 2017. С. 218–
 • Михайлів М.О. Міжнародні договори України про правову допомогу в цивільних справах як джерело правового регулювання спадкування за заповітом в міжнародному приватному праві. Підприємництво, господарство і право. №10. 2018. С. 229–233.
 • Marija Mykhailiv Palliativversorgung in der Ukraine: Begriff und Probleme der rechtlichen Regelung. Aktuelle Fragen des Medizinrechts Ein Ost-West-Vergleich: MedR Schriftenreihe Medizinrecht Reihe: herausgegeben von Andreas Spickhoff Ludwig Maximilians Universität München. München. Deutschland. 2018. 205 с.
 • Михайлів М.О. Колізійні норми в сфері речового права. Нариси з міжнародного приватного права. Вип.3 / За ред. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. К.: Алерта, 2014. 324 с.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. До питання правового регулювання торговельної марки. Науковий вісник ЛКА. Серія юридична. Випуск № 1. Львів, ТзОВ Камула, 2015. С. 262–278.
 • Федик С.Є., Федик Є.І. До питання про зовнішню рекламу. Науковий вісник ЛКА. Серія юридична. Випуск № 2. Львів, ТзОВ Камула, 2015. С. 441–451.
 • Верба-Сидор О.Б., Федик С.Є. Принципи виконавчого провадження за новими законопроектами № 2507 а та 2506 а. Юридичний науковий електронний журнал. 2016. № 2. С. 21–24. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2016/6.pdf.
 • Федик С.Є. Принцип ефективності у забезпеченні захисту прав людини Євросудом. Науковий вісник ЛКА. Серія юридична. Випуск № 4. Львів-Ростер, 2017. С. 67–71.
 • Федик С.Є. Особливості філологічного способу тлумачення-з’ясування юридичних норм щодо прав людини. Науковий вісник ЛКА. Серія юридична. Випуск № 5. Львів-Ростер, 2017. С. 56–64.
 • Грабар Н.М. Федик С.Є. До питання діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2017. № 6. С.198–201.
 • Вовк М.З. Юридична природа заповіту як механізму захисту приватного життя. Право на приватність: тенденції і перспективи: тези Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 листопада 2008 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008.            С. 38–40.
 • Вовк М.З. Право на заповіт. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2009. Вип. 4. С. 76–83.
 • Вовк М.З. Правовий статус заповідача. Україна наукова: матеріали шостої всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції (м. Київ, 21-23 грудня 2009 р.). Київ, 2009. Ч. 5. С. 5–8.
 • Вовк М.З. Дієздатність фізичної особи при складанні заповіту. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнародної наук. конф. «Шістнадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. Ч.1. С.109–
 • Вовк М.З. Вина як умова відповідальності за шкоду, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 259–262.
 • Заяць О.С. Особливості права споживача на належну інформацію про товари та послуги. Актуальні дослідження правової та історичної науки : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Збірник тез доповідей. Випуск 7 (м. Тернопіль, 15 листопада 2018 р.). Тернопіль, 2018. С. 67–70.
 • Заяць О.С. Порівняльно-правовий аналіз учасників цивільного процесу Республіки Польща та України. Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 14-15 грудня 2018 р.). Харків, 2018. С. 92–
 • Заяць О.С. Особливості права регресу страховика до страхувальника. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018.              С. 284–289.
 • Петрончак Ю.О. До питання про окремі аспекти захисту прав споживачів в Україні. Правова держава: міждисциплінарний підхід: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 05 грудня 2018 року). Маріуполь, 2018. С. 299–302.
 • Луциків А., Петрончак Ю.О. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату. Правова держава: міждисциплінарний підхід: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Маріуполь, 05 грудня 2018 року). Маріуполь, 2018. С. 323–325.
 • Петрончак Ю.О. Роль принципів міжнародного приватного права для правової системи сучасної України. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези доповідей регіональної наук.-практ. конф. (м. Львів, 14 грудня 2018 р.) / за заг. ред. І. В. Красницького. Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 318–320.
 • Верхола Ю.В. Правові гарантії забезпечення належної якості продукції. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2018. №1. С. 65–69.
 • Верхола Ю.В. Права споживача при придбанні товару належної якості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. 2016. Вип. 37. Т. 1. С. 110–112.
 • Верхола Ю.В. Джерела правового регулювання договору водопостачання та водовідведення. Часопис Київського університету права НАН України. 2017. № 1. С.187–191.
 • Верхола Ю.В., Яновицька Г.Б. Стандартизація та сертифікація як засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС. 2015. Вип. 2. С. 97–107.
 • Пасайлюк І. В. Цивільно-процесуальний статус іноземців та осіб без громадянства у цивільному судочинстві України. Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право».
 • ·Пасайлюк І.В. Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін в цивільному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2017. №8. С. 45–
 • ·Пасайлюк І.В. Іноземці та особи без громадянства як треті особи в цивільному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2017. № 2. С. 145–
 • Пасайлюк І.В. Іноземці та особи без громадянства як свідки в цивільній справі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. №5. С. 110–
 • Пасайлюк І.В. Рішення суду як об’єкт апеляційного оскарження. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. Вип. 2. С. 148–
 • Пасайлюк І.В. Зустрічний позов як засіб захисту прав та інтересів відповідача. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. Вип. 4. С. 64–71.

В цілому науково-дослідна робота, що проводиться на кафедрі цивільно-правових дисциплін, спрямована на подальше активне сприяння розвитку юридичної освіти та науки в Україні, поглиблення інтеграції університету в регіональний, національний та міжнародний науково-інформаційний простір.

Гурток

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін створений з метою формування у здобувачів вищої освіти первинних систематизованих навиків наукової діяльності та вмінь застосовувати у практичній діяльності досягнення юридичної науки і науково-технічного прогресу.

Основними завданнями наукового гуртка є : забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються; засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту; формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності; виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати знання з обраної професії.

Члени наукового гуртка кафедри беруть активну участь у зустрічах з провідними вченими, фахівцями правоохоронних та правозахисних органів; у науково-практичних заходах: семінарах, круглих столах, конференціях регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Гуртківці неодноразово займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт ; були відзначені в конкурсах «Кращий науковець ЛьвДУВС» в номінації Гуртківець; за активну роботу нагороджувалися грамотами, подяками МВС України, міського голови м.Львова; відзначалися обласною премією ім. В. Чорновола.

Науковий гурток кафедри цивільно-правових дисциплін запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти юридичного факультету. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидата юридичних наук, доцента Дутко Альони Олександрівни.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Юркевич Юрій Миколайовичзавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Юркевич Юрій Миколайовичзавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Освіта: 2006 – ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Федик Сергій Євгеновичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Федик Сергій Євгеновичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1997 - Чернівецький держуніверситет ім. Юрія Федьковича, юридичний факультет. 2003 - ЛНУ ім.І.Франка, економічний факультет

Повна інформація
Дутко Альона Олександрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Дутко Альона Олександрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1997 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Майкут Христина Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Майкут Христина Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2003 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Кельман Лідія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Кельман Лідія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2000 – Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Андрусів Уляна Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Андрусів Уляна Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2004 - Львівська комерційна академія, юридичний факультет

Повна інформація
Вовк Марія Зіновіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Вовк Марія Зіновіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2006 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Романів Христина Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Романів Христина Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2012 - ЛДУ ім.І.Франка Повна інформація

Верба-Сидор Ольга Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Верба-Сидор Ольга Богданівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Заяць Ольга Степанівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук
Заяць Ольга Степанівна доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2016 – Львівський державний університет внутрішніх справ

Повна інформація
Грабар Наталія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Грабар Наталія Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2003 - Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України

Повна інформація
Петрончак Юлія Олегівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Петрончак Юлія Олегівнастарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2010 - Львівський державний університет внутрішніх справ.

Повна інформація
Верхола Юлія Володимирівнавикладач кафедри
Верхола Юлія Володимирівнавикладач кафедри

Освіта: 2015 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Пасайлюк Ірина Василівнавикладач кафедри
Пасайлюк Ірина Василівнавикладач кафедри

Освіта: 2012 - ЛьвДУВС

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.