Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

Інформація про кафедру

Наказом № 43 від 30 квітня 1994 року цикл кримінального процесу і криміналістики перейменовано на кафедру кримінального процесу і криміналістики. Начальником кафедри було призначено полковника міліції Цибочкіна В.О. Склад кафедри налічував 10 чоловік. Предметну секцію з криміналістики очолював старший викладач, підполковник міліції Щетінін В.Д., до складу якої входили старший викладач підполковник міліції Феськов М.М., викладачі майор міліції Лазор Я.І., майор міліції Бурий О.А., начальник кабінету майор міліції Струк В.А.. Предметну секцію з кримінального процесу очолювала майор міліції, старший викладач Устюгова О.Є., до складу якої входили викладач підполковник міліції внутрішньої служби Щербік Є.А., викладач, старший лейтенант міліції Бакликов О.Є. З 1995 року по 1997 рік кафедра поповнилась молодими викладачами: капітаном міліції Сергієнко Л.О., майором міліції Сасом В.А., та ст. лейтенантом міліції Хмельовською Н.З., які проводили заняття з кримінального процесу: майор міліції, викладач Воробйов В.Я. проводив заняття з криміналістики. У 1998 році кафедру кримінального процесу і криміналістики очолив кандидат юридичних наук, доцент полковник міліції Гумін О.М., 2003 року кафедру кримінального процесу та криміналістики було розділено на два самостійні структурні підрозділи: кафедру кримінального процесу яку очолив к.ю.н., доцент полковник міліції Гумін О.М., кафедру криміналістики, судової медицини та психіатрії яку очолила д.б.н., професор, полковник міліції Сибірна Р.І. З жовтня 2006 року кафедру кримінального процесу очолив к.ю.н. майор міліції Благута Р.І. У липні 2008 року кафедри реорганізовані у кафедру кримінального процесу та криміналістики факультету з підготовки слідчих шляхом злиття кафедри кримінального процесу і кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії, очолив кафедру кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції Благута Р.І.

У вересні 2016 року внаслідок реорганізації кафедри кримінального процесу та криміналістики факультету з підготовки фахівців для підрозділів слідства була створена кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії, яку очолив підполковник поліції С.І. Марко. Сьогодні кафедра є структурним підрозділом факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції.

Згідно з навчальним планом на кафедрі профілюючими дисциплінами є Криміналістика, Судова медицина та судова психіатрія, Судові експертизи, Методика розслідування окремих видів злочинів. Науково-педагогічний персонал кафедри проводить методичну та науково-дослідну робота. Зокрема видано ряд монографій, навчальних посібників, курсів лекцій, методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу та рекомендацій практичним оперативним та слідчим підрозділам. Ведеться наукова співпраця з Львівським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України, слідчими підрозділами області, вищими навчальними закладами системи МВС України та МОН України.

Працівниками кафедри проводиться науково-дослідна робота у контексті розроблення теми «Протидія злочинам, підслідним ОВС: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти» (№ державної реєстрації 0115U006501). З метою активізації науково-дослідної діяльності курсантів, їх залучення до наукових розробок у сфері криміналістики та судової експертології при кафедрі функціонує науково-дослідний гурток. Гуртківці під керівництвом викладачів кафедри працюють над дослідженнями наукових тем, беруть участь у конкурсах, роботі наукових конференцій, симпозіумів та семінарів.

На кафедрі функціонує навчальний криміналістичний комплекс, який охоплює криміналістичну лабораторію; методичний кабінет кафедри, квартиру-полігон. У приміщені навчально-криміналістичного комплексу проводяться практичні заняття з курсантами, слухачами та науково-практичні заходи кафедри та факультету.

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

e-mail: kkpk@lvduvs.edu.ua

Тел.зав.каф: (032) 258-64-20,   Тел.каф: (032) 258-65-43

Науковий доробок кафедри
Науково-дослідний гурток кафедри

Lights
Nature
Fjords

Науково-дослідний гурток кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету №1 ІПФПНП Львівського державного університету внутрішніх справ створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих курсантів та їх залучення до активної науково-дослідної роботи.

 Основними завданнями функціонування гуртка є:

 • стимулювання наукових пошуків у галузі кримінально-процесуального права, криміналістики, судової експертології, судової медицини та психіатрії;
 • поглиблене пізнання теорій, концепцій, вчень, тенденцій кримінально-процесуальної науки та криміналістики, здобуття навиків розробки та внесення пропозицій, проектів, програм, пошуку шляхів вирішення існуючих проблем та оптимізації практики кримінального провадження;
 • ознайомлення з методологією наукових досліджень, апробація системи принципів, підходів, методів організації, планування, проведення наукової діяльності;
 • здобуття навиків огляду та системного аналізу літературних джерел, формування бібліографічного опису, дотримання встановленого законодавством порядку здійснення цитувань;
 • опанування методикою оформлення результатів у вигляді завершеної наукової праці із усіма необхідними структурними частинами (обґрунтування актуальності, аналізу останніх досліджень, формулювання мети тощо);
 • здобуття навиків застосування інноваційних технологій при проведенні наукової розвідки проблем кримінально-процесуального профілю, використання інформаційно-пошукових систем, освітніх сервісів та порталів, електронних каталогів та електронних фондів наукових бібліотек, інших електронних ресурсів.

Гуртківці отримують додаткові можливості роботи у приміщеннях навчально-криміналістичного полігону, ознайомлення із криміналістичними колекціями, вдосконалення практичних навиків та умінь розкриття, розслідування та попередження злочинів, застосування здобутих теоретичних знань в умовах, наближених до реальної обстановки.

Невід’ємною частиною науково-дослідної роботи у сфері криміналістики та судової експертології є апробація у практичній діяльності новітніх технічних засобів, тактичних прийомів з метою наукового обґрунтування доцільності їх застосування, виявлення проблемних аспектів процесу збирання, дослідження та оцінки доказів, перевірки ефективності існуючих методів обробки криміналістичної інформації, удосконалення методики вербального, графічного, інших видів документування ходу та результатів проведення процесуальних дій.

Періодично до проведення засідань залучаються практичні працівники різних підрозділів Національної поліції України. У ході таких бесід фахівці правоохоронних органів знайомлять гуртківців із передовим досвідом роботи, визначають проблеми практичної діяльності органів досудового розслідування, оперативних та експертних служб, з’ясовують питання, які потребують докладного наукового обґрунтування, пошуку шляхів вдосконалення існуючого кримінального процесуального законодавства. 

Основними формами наукової активності гуртківців є:

 • підготовка доповідей для участі у міжнародних, всеукраїнських, університетський, науково-практичних заходах (конференціях, семінарах, симпозіумах, засіданнях круглих столів тощо);
 • підготовка тез доповідей та статей для публікації у збірниках наукових праць, матеріалах науково-практичних заходів;
 • підготовка наукових статей для публікації у виданнях, віднесених до переліку фахових з юридичних наук;
 • підготовка наукових робіт для участі в університетських та всеукраїнських конкурсах;
 • участь у щомісячних засіданнях гуртка.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці курсантів, магістрів, ад’юнктів, вчених, провідних фахівців підрозділів Національної поліції України. 

 
Nature
Fjords
 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Марко Сергій Івановичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Марко Сергій Івановичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2001 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Пряхін Євген Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Пряхін Євген Васильовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2000 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Гарасимів Олена Іванівнав.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук
Гарасимів Олена Іванівнав.о. доцента кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 1997 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Захарова Олександра Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Захарова Олександра Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2002 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Дуфенюк Оксана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Дуфенюк Оксана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 2003 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Остапчук Мар'яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Остапчук Мар'яна Степанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛЮІ МВС України

Повна інформація
Ковальська Марія Юріївнастарший викладач кафедри
Ковальська Марія Юріївнастарший викладач кафедри

Освіта: 2013 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація
Капітанчук Станіслав Андрійовичстарший лаборант кафедри
Капітанчук Станіслав Андрійовичстарший лаборант кафедри

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.