Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільного права та процесу

Інформація про кафедру

Кафедра цивільного права та процесу була створена з виникненням Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України у серпні 1995 року внаслідок поділу кафедри загальноправових дисциплін Львівського училища внутрішніх справ МВС України на три рівноцінних кафедри: кафедру цивільного права та процесу, кафедру конституційного права, кафедру теорії та історії держави і права.

В різний час на кафедрі працювали: професор Луць В.В. (один з розробників Цивільного кодексу України), доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений юрист України; професор Ромовська З.В. (автор Сімейного кодексу України), доктор юридичних наук, заслужений юрист України; професор Гарасимів Т.З., доктор юридичних наук, Академік академії Вищої освіти України; професор Рабінович С.П., доктор юридичних наук; Кравчук В.М., доктор юридичних наук та інші.

Кафедра є структурним підрозділом факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції. Кафедру очолює кандидат юридичних наук, доцент підполковник поліції Кучер В.О.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано ряд підручників та навчальних посібників. Основними з них є: «Цивільне право України: підручник у 2-х томах», 2014 р. (з грифом МОН, за ред. Кучера В.О., Яновицької Г.Б.); «Цивільний процес України: підручник», 2016 р. (за ред. Кучера В.О.); «Сімейне право України: навчальний посібник», 2015 р. (за ред. Курило Т.В.); «Цивільне право України: навчальний посібник в схемах», 2016 р. (Грабар Н.М., Парасюк В.М., Парасюк М.В.); «Недійсні правочини та їх цивільно-правові наслідки: навчальний посібник», 2016 р. (В.О. Кучер); «Трудове право: навчальний посібник», 2017 р. (за ред. Кучера В.О.) та інші.

Наукова робота кафедри здійснюється у відповідності до напряму «Удосконалення механізмів здійснення та захисту права власності». Працівниками кафедри опубліковано ряд монографій: «Правова охорона культурної спадщини України», 2005 р. (Курило Т.В.); «Філософські аспекти процесуальної діяльності слідчого», 2009 р. (Парасюк В.М.); «Правовідносини: філософсько-правове дослідження», 2014 р. (Баліцька О.Ю.); «Адміністративно-правовий статус біженців в Україні», 2008 р. (Грабар Н.М.); «Закон – основа діяльності міліції України», 2009 р. (Демків Р.Я.); «Мораль і право в системі соціальних уявлень та їх місце і роль у діяльності Національної поліції України» (Євхутич І.М., 2017 р.).

На кафедрі функціонує курсантський науковий гурток «Цивіліст», гуртківці якого під керівництвом викладачів кафедри працюють над науковими дослідженнями, приймають участь в університетських та всеукраїнських наукових заходах.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін циклу фундаментальної та професійно-практичної підготовки. Профілюючими дисциплінами, які викладаються здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр», є «Цивільне право та процес», «Господарське право», «Трудове право», «Екологічне право», "Земельне право", "Безпека життєдіяльності та охорона праці". 

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

e-mail: kcpp@lvduvs.edu.ua

Тел.зав.каф: (032) 258-69-89,   Тел.каф: (032) 258-67-33

Науковий доробок кафедри
Документи кафедри
Гурток

Науково-дослідний гурток кафедри цивільного права та процесу «Цивіліст» створений рішенням кафедри з метою виявлення творчих, обдарованих здобувачів вищої освіти та їх залучення до активної науково-дослідної роботи. Це творчий колектив здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, які об’єднані з метою спільного дослідження проблем у сфері цивільного права та суміжних галузей права.

Основними завданнями та напрямами діяльності наукового гуртка є:

 • забезпечення розширеного засвоєння здобувачами вищої освіти навчального програмного матеріалу та поглиблення знань із дисциплін, що вивчаються;
 • засвоєння здобувачами вищої освіти методології наукового дослідження, розвиток у них наукового мислення і аналітичних здібностей, розширення світогляду та підвищення рівня інтелекту;
 • формування у здобувачів вищої освіти навиків наукової діяльності, а також умінь використовувати теоретичні знання у практичній діяльності;
 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності за напрямами наукових досліджень у сфері приватного права;
 • виховання у здобувачів вищої освіти потреби постійно вдосконалювати знання з обраної професії;
 • створення умов для співпраці і обміну думками між гуртківцями, науково-педагогічними працівниками та практичними працівниками.

Основними формами роботи наукового гуртка є:

 • засідання наукового гуртка;
 • зустрічі з провідними вченими Університету та фахівцями правоохоронних та правозахисних органів;
 • участь у науково-практичних заходах: семінарах, круглих столах, конференціях, наукових конкурсах та ін.;
 • заслуховування звітів здобувачів за підсумками виконаних наукових досліджень;
 • участь у підготовці навчальних та наукових видань, а також наочних засобів навчання і наукового дослідження (слайдів, фільмів, стендів тощо);
 • розробка рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення практичної діяльності правоохоронних органів і освітнього процесу в Університеті;
 • підготовка наукових публікацій у співавторстві, в тому числі з науково-педагогічними працівниками;
 • аналіз актуальних проблем розвитку цивільного права, змін у цивільному законодавстві, судової практики застосування цивільно-правових норм;
 • розроблення пропозицій щодо усунення колізій у чинному законодавстві.

На засіданнях гуртківці набувають навичок:

 • самостійного наукового дослідження;
 • вміння виступати перед аудиторією, переконливо і грамотно висловлювати та обґрунтовувати свої твердження;
 • вміння аналізувати норми діючого законодавства і застосування їх до конкретних обставин.

Науково-дослідний гурток запрошує до співпраці здобувачів вищої освіти. Додаткову інформацію про діяльність гуртка можна отримати, звернувшись до керівника гуртка, доцента кафедри цивільного права та процесу факультету №1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, кандидата юридичних наук, доцента Курило Тетяни Вячеславівни.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Кучер Віталій Орестовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Кучер Віталій Орестовичзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

підполковник поліції

Освіта: 2000 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Курило Тетяна Вячеславівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Курило Тетяна Вячеславівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1994 - ЛДУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Демків Роман Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Демків Роман Ярославовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2000 - ЛІВС при НАВС України

Повна інформація
Євхутич Ірина Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Євхутич Ірина Миколаївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2010 - ЛьвДУВС, факультети: з підготовки слідчих, економічний

Повна інформація
Парасюк Василь Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Парасюк Василь Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1999 - ЛІВС при НАВС України, 2003 - магістратура Національної академії внутрішніх справ України

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 295-75-76