Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Кафедра фінансів та обліку

Інформація про кафедру

Кафедра «Фінансів та обліку» створена у 2016 р. у результаті реорганізації кафедр «Обліку та аудиту» і «Фінансів». Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців  з фінансів, обліку і аудиту. Кафедра є випускною за спеціальностями «Облік і оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та страхування». Окрім того кафедра «Фінансів та обліку» забезпечує організацію навчального процесу з профільних дисциплін на економічному та юридичному факультетах.

Науково-педагогічний склад кафедри станом на 1.09.17 р. нараховує 13 викладачів, з яких 2 доктори економічних наук 7 кандидатів економічних наук (що становить 85,0 %) та 2 викладачі.

Науково – педагогічні працівники кафедри проводять активну наукову діяльність – публікують монографії, наукові статті, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, внутрішньовузівських науково-практичних заходах. На кафедрі «Фінансів та обліку» функціонують 2 студентських науково-дослідні гуртки «Юний аудитор» та «Фінансист».

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, мають належне методичне забезпечення, яке розміщено в електронній бібліотеці університету. Науково – педагогічні працівники кафедри постійно виявляють професійну мобільність та адаптацію до змін, використовують в навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології. Кафедра фінансів та обліку постійно працює над оновленням змісту, форм і методів навчання. Запровадження інноваційних підходів до викладання профільних дисциплін сприяло підготовці підручників, навчальних посібників.

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості. Високий науковий потенціал дозволяє кафедрі забезпечити належний рівень підготовки фахівців для роботи у нових умовах господарювання.

Вихованці кафедри успішно працюють у всіх сферах економіки держави. Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі університету чи працюють на рідній кафедрі фінансів та обліку.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Аналіз господарської діяльності;
 • Аудит;
 • Банківська система;
 • Банківські інформаційні системи;
 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Бухгалтерський облік в галузях національної економіки;
 • Бухгалтерський облік;
 • Бюджетна система;
 • Бюджетно-податкова політика;
 • Гроші та кредит;
 • Державний фінансовий контроль;
 • Звітність підприємств;
 • Інвестиційний аналіз;
 • Інвестування;
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті;
 • Інформаційні системи і технології у фінансах;
 • Комп’ютерний аудит ;
 • Контролінг;
 • Контроль і ревізія;
 • Корпоративні фінанси;
 • Міжнародні фінанси;
 • Місцеві фінанси;
 • Облік в зарубіжних країнах;
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності;
 • Облік і аудит;
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Облік у банках;
 • Облік у бюджетних установах;
 • Облікова політика підприємства;
 • Податкова система;
 • Податкові системи зарубіжних країн ;
 • Страхові послуги;
 • Страхування;
 • Судово-бухгалтерська експертиза;
 • Тренінг «Сучасні ІС у фінансах»;
 • Тренінг Бухгалтерський облік;
 • Тренінг з «Фінансів підприємств»;
 • Тренінг Звітність підприємств;
 • Університетська освіта;
 • Управлінський облік;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінанси, гроші та кредит;
 • Фінанси;
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва;
 • Фінансовий аналіз;
 • Фінансовий облік ;
 • Фінансовий облік 1;
 • Фінансовий облік 2;
 • Фінансовий ринок;
 • Ціни і ціноутворення

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: ko@lvduvs.edu.ua

Тел. кафедри: (032) 261-53-02

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри  «Фінансів та обліку» зосереджена на виконання факультетської науково-дослідної роботи на  тему «Економічна безпека держави та суб’єктів господарювання: стан і механізм забезпечення». В рамках даного дослідження виконано дисертаційна робота (науково-педагогічний працівник Вінічук М.В.).

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь в організації видання наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна).  Працівники кафедри є членами спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, окрім того працівники кафедри залучаються до опонування дисертацій, рецензування наукових праць, є науковими керівниками аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно публікують фахові наукові статті, брошури, колективні монографії, навчальні посібники тощо.

В межах виконання вказаної науково-дослідної роботи виконанні кандидатські дисертаційні дослідження, здійснюється науково-дослідна робота студентів. На кафедрі функціонує два науково-дослідні студентські гуртки «Юний аудитор» та «Фінансист». Робота наукових гуртків проводиться у формі засідань, на яких обговорюються актуальні проблеми функціонування фінансової системи України, організації облікового процесу та звітності, контролінгу в системі економічної безпеки організації та підприємств різних форм власності. Тематика засідань студентських гуртків обговорена на засіданні кафедри.

Кафедра є ініціатором проведення наукових заходів з проблем економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Концепція діяльності кафедри

На кафедру покладаються наступні завдання:

 • Проведення усіх форм навчання (денного, заочного, курсів перекваліфікації): лекцій, семінарських, практичних занять, ділових ігор, курсового проектування, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом.
 • Розробка та подання у встановленому порядку навчальних програм з предметів кафедри.
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, а також дисертаційні роботи кандидатів і аспірантів та дипломні проекти студентів інших вузів.
 • Проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес.
 • Розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної, роботи працівників кафедри: вивчення та розповсюдження досвіду роботи кращих працівників кафедри, надання методичної допомоги молодшим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.
 • Підготовка науково - педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукачами. Підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом.
 • Встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги.
 • Організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу.
 • Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації.
 • Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Професорський викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організація навчального процесу на кафедрі спрямована на:

 • забезпечення умов для якісної підготовки фахівців;
 • отримання випускниками сучасних знань з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, а також з інших дисциплін, які дозволяють студентам оволодіти професією і мати широкий світогляд;
 • органічне поєднання фундаментальної загальноекономічної та фахової підготовки спеціалістів;
 • гармонізацію навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій, а також різноманітних форм і методів організації освітнього процесу;
 • широкої практичної підготовки фахівців, яка включає різні види навчальної та виробничої практики, що дозволяє послідовно підвищувати рівень професійних знань та практичних навичок.

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори і доценти повинні проводити лекційні заняття, більше займатися науково і науково-дослідною роботою; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а лаборант зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Миськів Галина Василівназавідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент
Миськів Галина Василівназавідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта: 1997 - Львівський державний університет імені Івана Франка, спеціальність «Економіка підприємства»

Повна інформація
Аніловська Ганна Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Аніловська Ганна Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність "Організація механізованої обробки економічної інформації"

Повна інформація
Мойсеєнко Ірина Павлівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Мойсеєнко Ірина Павлівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність "Економічна кібернетика"

Повна інформація
Корчинський Іван Осипович доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Корчинський Іван Осипович доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я.Франка. Львівський національний аграрний університет.

Повна інформація
Сорока Ростислав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Сорока Ростислав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Нагірна Оксана Вікторівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Нагірна Оксана Вікторівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Висоцька Інна Борисівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Висоцька Інна Борисівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича.

Повна інформація
Пацула Ольга Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Пацула Ольга Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2004 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Наконечна Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Наконечна Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Львівська комерційна академія, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Марушко Надія Семенівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Марушко Надія Семенівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2002 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Горбан Ірина Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Горбан Ірина Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства та Львівський інститут внутрішніх справ

Повна інформація
Вінічук Марія Володимирівнадоцент кафедри,кандидат економічних наук
Вінічук Марія Володимирівнадоцент кафедри,кандидат економічних наук

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС, економічний факультет

Повна інформація
Козій Ірина Степанівнастарший викладач кафедри
Козій Ірина Степанівнастарший викладач кафедри

Освіта: Львівська комерційна академія

Повна інформація
Чапляк Н.І.лаборант кафедри
Чапляк Н.І.лаборант кафедри

Освіта: 2014 - Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність «Фінанси і кредит».

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1