Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Інформація про кафедру

Кафедра менеджменту утворена у 2006 році та є базовим структурним підрозділом Львівського державного університету внутрішніх справ, провадить наукову діяльність за спеціальністю 073 «Менеджмент» чи міжгалузевою групою спеціальностей.

Кафедра у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами, що стосуються напрямів її роботи, а також статутом Університету та Положенням про кафедру менеджменту.

Кафедра менеджменту є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань 07 «Управління і адміністрування»:

 • за спеціальністю 073«Менеджмент» освітній ступінь бакалавр,
 • за спеціальністю 073«Менеджмент» освітній ступінь магістр.

За штатом на кафедрі 14 посад науково-педагогічного персоналу та 1 посада навчально-допоміжного персоналу, з них всі за рахунок спеціального фонду.

Фактично працюють на кафедрі за основним місцем роботи 13 осіб, з них: 12 осіб - на повну ставку, 1 особа на 0,5 ставки.

 • Якісний склад – 85 %:
 • три доктори економічних наук (з них, два професори та один доцент),
 • дев’ять кандидатів наук (з них, сім доцентів), серед яких 1 кандидати наук з державного управління (доцент), 1 кандидат технічних наук (доцент), 1 кандидат педагогічних наук,
 • 1 старший викладач.

Без наукового ступеня – 1 особа за основним місцем роботи

Склад кафедри укомплектовано на конкурсній основі.

Викладання дисциплін циклу професійно-практичної підготовки забезпечується викладачами кафедри менеджменту та суміжними кафедрами.

З 16.09.2014 року кафедру менеджменту очолювала доктор економічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики, академік Академії економічних наук України, академік Академії наук вищої освіти України інформатики Живко Зінаїда Богданівна, 1957 року народження. З 1987 року по 2008 рік – служба в органах внутрішніх справ, полковник міліції у відставці. Науково-педагогічний стаж 15 років, в тому числі викладацький – 15. У ЛьвДУВС працює з 04.04.2005 року на посадах доцента кафедри економічної безпеки, професора кафедри економічної безпеки, з 2011 року – на посаді професора кафедри менеджменту. У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему: «Управління системою економічної безпеки підприємства».  

З 01.10.2018 року очолює кафедру в.о.завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Леськів Галина Зіновіївна. Проходила стажування у НУ «Львівська політехніка» та Навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України. Член спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека». Науково – педагогічний стаж – 10 років.

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту пройшли стажування, в тому числі й міжнародні: сім осіб в Університетах міст Amsterdam, Brugge, Belgium; Rouen, France; Paris, France; Nurnberg, Germany (29.04.2018 – 08.05.2018); п’ять осіб у Віденському національному університеті (16.12.2017-19.12.2017) м. Відень, Австрія, м.Будапешт Угорщина; дві особи у Wyzsza szkola stosunkow niedzynarodowych I komunikacji spolecznej w Chelmie (09.10.2017-22.10.2017).

На кафедрі менеджменту викладаються такі дисципліни:

 • Екологія та захист навколишнього середовища
 • Адміністративний менеджмент
 • Безпека життєдіяльності
 • Безпека життєдіяльності та охорона праці
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Етика бізнесу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент інформаційних ресурсів
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи рекламного менеджменту (PR-менеджмент)
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління системою економічної безпеки підприємств
 • Управлінські рішення
 • Виробнича практика (бакалаври менеджмент)
 • Публічне адміністрування
 • Тренінг з менеджменту безпеки організації
 • Управління проектами
 • Фінансовий менеджмент
 • Менеджмент організацій з елементами тайм-менеджменту
 • Корпоративне управління в системі економічної безпеки підприємства
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Організація та управління системою економічної безпеки підприємства
 • Конкурентна розвідка
 • Техніка безпеки та охорона праці
 • Виробнича практика (магістри менеджмент)
 • Переддипломна практика (магістри менеджмент)

 

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: km@lvduvs.edu.ua

Тел.зав. кафедри: (032) 258-69-82,   Тел. кафедри: (032) 261-53-88

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

У складі кафедри працюють: д.е.н., професор Живко З.Б., яка є членом спеціалізована вчена рада Д 35.725.04 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 21.04.01 – економічна безпека держави; 21.04.02. – економічна безпека субєктів господарської діяльності; Леськів Г.З., яка є членом спеціалізованої вченої ради К 35.052.22 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю21.06.01 – екологічна безпека (НУ "Львівська політехніка").

У 2018 році доктору економічних наук кафедри менеджменту Копитко М.І присвоєно вчене звання професора.

Працюють над науковими дослідженнями викладачі кафедри Гобела В.В. – «Економічне стимулювання зміцнення екологічної безпеки Карпатського регіону» за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища.

Працівники кафедри за результатами власних наукових інтересів мають велику кількість публікацій, частина з яких знайшла відображення у науковому віснику університету (серія економічна). У 2016 році викладачами кафедри опубліковано 10 статей у фахових виданнях України. За період 2014-2017 рр. кількість публікацій у фахових виданнях близько 200.

У період 2013-2017 рр. НПП кафедри опублікували понад 60 праць як одноосібних, так і у співавторстві. На кафедрі теоретичні напрацювання реалізуються науково-дослідними та дослідно-конструкторськими дослідженнями державної реєстрації.

Варто зазначити про наукову роботу, яка проводиться науковими працівниками кафедри сумісно зі здобувачами вищої освіти. А саме:

 • активна участь у науково-практичних конференціях та семінарах;
 • робота студентського наукового гуртка «Менеджер».

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту пройшли стажування, в тому числі й міжнародні: сім осіб в Університетах міст Amsterdam, Brugge, Belgium; Rouen, France; Paris, France; Nurnberg, Germany; п’ять осіб у Віденському національному університеті м. Відень, Австрія, м.Будапешт Угорщина; дві особи у Wyzsza szkola stosunkow niedzynarodowych I komunikacji spolecznej w Chelmie.

Концепція діяльності кафедри

Кафедра менеджменту є випусковою кафедрою, забезпечує підготовку фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності  073 «Менеджмент» (освітній ступінь – магістр та бакалавр), а також забезпечує організацію навчального процесу з дисциплін кафедри за іншими спеціальностями факультету № 8.

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори та доценти повинні зосереджувати свою увагу на підготовці та проведенні лекційних занять, спрямовувати свій потенціал на дослідження актуальних економічних проблем та пошук шляхів їх розв'язання; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а науково-допоміжний персонал зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Для організації і проведення наукових досліджень розробляється план науково-дослідної роботи на рік. В індивідуальних планах роботи викладачі відображають конкретні види наукової і науково-дослідної роботи.

Однією з умов ефективної студентської наукової праці, яку потрібно розвивати, є індивідуальна робота викладача зі студентами, починаючи з першого курсу і до закінчення університету. Результатом такої співпраці можуть стати спільні наукові публікації, наукові доповіді на конференціях, рекомендації кафедри щодо вступу студентів-науковців до  аспірантури, переходу на викладацьку роботу та ін.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у науково-педагогічній роботі, а також при керівництві науковою роботою студентів.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує у навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Завдання кафедри

На кафедру покладаються наступні завдання:

 • Проведення усіх форм навчання (денного, заочного) лекцій, семінарських, практичних занять, ділових  ігор, курсового проектування, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом;
 • Розробка та подання у встановленому порядку програм навчальних дисциплін  з предметів кафедри;
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, а також дисертаційні роботи кандидатів і аспірантів та дипломні проекти студентів інших вузів;
 • Проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес;
 • Розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної роботи працівників кафедри: вивчення та розповсюдження досвіду роботи кращих працівників кафедри, надання методичної допомоги молодшим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукувачами. Підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом;
 • Встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги;
 • Організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу;
 • Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації;
 • Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Леськів Галина Зіновіївнав.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Леськів Галина Зіновіївнав.о. завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освіта: 2000 - НУ “Львівська політехніка”

Повна інформація
Левків Галина Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент
Левків Галина Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта: 2004 - Львівська національна академію ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького

Повна інформація
Живко Зінаїда Богданівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Живко Зінаїда Богданівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Академік Академії економічних наук, дійсний член Міжнародної Академії Інформатики

Повна інформація
Копитко Марта Іванівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Копитко Марта Іванівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: 2007 - НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Міжнародна економіка»

Повна інформація
Блага Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Блага Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2000 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність "Економічна теорія"

Повна інформація
Сватюк Оксана Робертівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Сватюк Оксана Робертівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 1995 - Полтавський кооперативний інститут

Повна інформація
Лихолат Світлана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Лихолат Світлана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2000 - Львівська комерційна академія

Повна інформація
Піцур Ярослав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Піцур Ярослав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка

Повна інформація
Руда Ірина Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук
Руда Ірина Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Михаліцька Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент
Михаліцька Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта: Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність “Фінанси та кредит”. Дослідницький центр МОН України при НУ “ЛП”, психолого-педагогічне відділення

Повна інформація
Верескля Мар'яна Романівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Верескля Мар'яна Романівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»; у 2011 - Львівський інститут банківської справи, спеціальність «Управляння фінансово-економічною безпекою»

Повна інформація
Подра Ольга Павлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук
Подра Ольга Павлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук

Освіта: 2009 - Хмельницький національний університет, за напрямом «Міжнародні економічні відносини».

Повна інформація
Воронка Ольга Зіновіївнавикладач кафедри
Воронка Ольга Зіновіївнавикладач кафедри

Освіта: 2012 - ЛьвДУВС, спеціальність "Менеджмент і адміністрування»

Повна інформація
Гобела Володимир Володимировичвикладач кафедри
Гобела Володимир Володимировичвикладач кафедри

Освіта: 2008 - Національний лісотехнічний університет України, напрям «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Повна інформація
Більо Наталія Володимирівнанавчально-допоміжний персонал кафедри
Більо Наталія Володимирівнанавчально-допоміжний персонал кафедри

Освіта: 2005 - ЛЮІ МВС України, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.