Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра філософії та політології

Інформація про кафедру

Кафедра створена у 2014 р. унаслідок реорганізації відповідно до наказу № 677 о/с Львівського державного університету внутрішніх справ від 01.10.2014 р.

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться за такими напрямами: а) індивідуальна наукова робота науково-педагогічних працівників; б) курсантсько-студентська науково-дослідна робота (керівництво науковою роботою здобувачів вищої освіти; підготовка публікацій; залучення їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах); діє науковий студентський гурток; в) проводяться наукові та методичні семінари; г) участь науково-педагогічних працівників кафедри у науково-практичних конференціях різних рівнів і різного географічного розташування.

Кафедра забезпечує освітній процес з урахуванням теорії і практики діяльності правоохоронних органів в українських реаліях на юридичному факультеті, факультеті психології, факультеті управління та економічної безпеки, центрі післядипломної освіти, заочного та дистанційного навчання, інституті з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції ЛьвДУВС (факультети № 1, 2, 3), відповідно до статусу загальноуніверситетської кафедри. Викладаючи навчальні курси, кафедра формує світогляд і культуру здобувачів вищої освіти за різними спеціальностями (053 – психологія, 081 – право, 262 – правоохоронна діяльність, 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент) на засадах пріоритету захисної функції правоохоронних органів, опираючись на засади професіоналізму, патріотизму та порядності.

У зв’язку з ліквідацією кафедри українознавства в 2016 р., наказом ЛьвДУВС від 24.10.2016 № 721 о/с та від 16.11.2016 № 801 о/с відповідно до наказу МВС України вій 14.09.2016 № 936 «Про організаційно-штатні зміни у МВС», наказів ЛьвДУВС від 28.09.2016 № 207 «Про введення у дію змін до штату ЛьвДУВС» та № 208 «Про розподіл посад науково-педагогічного складу ЛьвДУВС» переведені:

  • кандидат історичних наук, доцент Сіромська Г.М.;
  • кандидат мистецтвознавства, доцент Андрушко Л.М.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання наступних дисциплін (із більшості з них видані друком підручники та навчальні посібники):

  • Філософія
  • Логіка юридична
  • Політологія
  • Етика та естетика
  • Професійна етика юриста
  • Сучасна філософська думка
  • Історія та культура України

Науково-педагогічні працівники кафедри попри самовдосконалення і забезпечення навчально-методичного процесу, працюють у відповідних предметних секціях, а зокрема: філософська секція – відповідальна доц. Гайворонюк Н. В., логічна секція – відповідальний доц. Поцюрко О. Ю., політологічна секція – відповідальний доц. Приймак Б. І., секція професійної етики юриста – відповідальний доц. Олексюк М. М., секція історії та культури України – відповідальна доц. Сіромська Г. М. та ін. Також, відповідно до функціональних обов’язків і посадових інструкцій, науково-педагогічні працівники несуть відповідальність за встановлені функції кафедри, а зокрема: наукова функція кафедри – відповідальна доц. Сіромська Г.М., навчально-методична функція кафедри – відповідальні доц. Орлов С. Ф. та доц. Приймак Б. І., кураторство студентським науковим гуртком – відповідальна доц. Андрушко Л. М., ведення номенклатури кафедри – відповідальні Скакун М. І. та Даців Р. В., профорієнтаційна функція кафедри – відповідальний Ярунів М. І. тощо.

Окрім того, кафедра успішно співпрацює із суміжними кафедрами інших вищих навчальних закладів України, а зокрема: з кафедрою соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (д. філос. н., професор Требін М. П.), з кафедрою філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка (д. філос. н., професор Козловець М. А.), з кафедрою філософії та соціально-економічних дисциплін Одеського державного університету внутрішніх справ (д. філос. н., професор Надибська О. Я.),  з кафедрою теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка (д. політ. н., професор Денисенко В. М.), з кафедрою політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська Політехніка» (д. політ. н., доцент Бучин М. А.) та ін.

Із 11-ти НПП кафедри з науковими ступенями – 9 (завідувач кафедри Бліхар В. С. д. філос. н., Орлов С. Ф. к. філос. н., Олексюк М. М. к. філос. н., Гайворонюк Н. В. к. філос. н., Приймак Б. І. к. філос. н., Поцюрко О. Ю. к. філос. н., Андрушко Л. М. к. мистецтвознавства, Сіромська Г. М. к. іст. н., Ярунів М. І. к. юрид. наук), вченими званнями – 8 (Бліхар В. С. професор, Орлов С. Ф. доцент, Олексюк М. М. доцент, Гайворонюк Н. В. доцент, Приймак Б. І. доцент, Поцюрко О. Ю. доцент, Андрушко Л. М. доцент, Сіромська Г. М. доцент), аспіранти ЛьвДУВС – 2 (Гладун Г. І. викладач), молодий науковець – 1 (Скакун М. І. викладач).

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26.

(032) 258-67-58