Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра господарсько-правових дисциплін

Кафедра господарсько-правових дисциплін

Інформація про кафедру

Кафедра господарсько-правових дисциплін була створена відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 2008 р. №328 «Про організаційно-штатні зміни вищих навчальних закладів МВС України». Кафедра господарсько-правових дисциплін є навчально-науковим структурним підрозділом юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність на юридичному, економічному та психологічному факультетах за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями, а також здійснює наукову і науково-досліну діяльність. З часу утворення кафедру очолювали з 2008 по 2016 рр. кандидат юридичних наук, доцент Смолин Г.В. та з 2016 р. по даний час доктор юридичних наук, доцент Долинська М.С.

Основними завданнями кафедри є: організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчального процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців; виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації; надання методичної допомоги керівництву університету та факультету; організація і проведення виховної роботи зі студентами. Свою діяльність кафедра господарсько-правових дисциплін будує на новітніх досягненнях юридичної та педагогічної науки, постійно впроваджує в навчально-виховний процес нові форми, методи і педагогічні технології.

Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін:

 • Господарське право
 • Господарський процес
 • Нотаріальний процес
 • Державне регулювання господарської діяльності
 • Вирішення корпоративних спорів
 • Захист прав суб’єктів господарювання
 • Альтернативні способи вирішення спорів суб'єктів господарювання
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Аграрне право
 • Земельне право
 • Захист земельних прав громадян та юридичних осіб
 • Вирішення земельних спорів
 • Екологічне право
 • Проблеми права екологічної безпеки
 • Трудове право
 • Вирішення трудових спорів
 • Житлове право
 • Проблеми права соціального захисту
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Охорона праці в галузі

До запровадження у навчальний процес запропоновані та готуються курси: «Інформаційні технології в юриспруденції», «Правове регулювання кадрової роботи», «Організація діяльності юридичних служб суб’єктів господарювання». З усіх навчальних дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі програми, завдання для проведення практичних і семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Адреса: м. Львів, вул. Замарстинівська, 9.

e-mail: kgpd@lvduvs.edu.ua>

Тел.каф: (032) 258-69-57, 258-61-93

Науково-дослідна робота кафедри

Коло наукових інтересів викладачів окреслено такими напрямками:

 • актуальні проблеми удосконалення господарського законодавства в умовах розбудови української державності; 
 • дослідження правового механізму профілактики господарських правопорушень;
 • проблеми трудового, аграрного, екологічного та земельного права України;
 • проблеми реформування судових та правоохоронних органів.

Науково-дослідна робота колективу кафедри проводиться шляхом:

 • розробки загальнокафедральної наукової теми «Проблеми реалізації, охорони та захисту прав суб’єктів господарювання»;
 • індивідуальної наукової роботи викладачів;
 • курсантсько-студентської науково-дослідної роботи (керівництво науковою роботою студентів; підготовка публікацій; залучення їх до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, конкурсах та олімпіадах); на кафедрі працює науковий гурток, який очолює кандидат юридичних наук Мелех Л.В. Доценти кафедри є науковими керівниками написання студентами магістратури магістерських робіт, керують науковою роботою аспірантів та здобувачів;
 • проведення наукових заходів. Щороку проводяться науково-практичні семінари із залученням провідних науковців та практичних працівників, зокрема: «Тенденції розвитку договірного права в Україні в умовах сучасної економіки» (22 жовтня 2010 р.), «Захист права власності на землю та землекористування» (21 жовтня 2011 р.) та ін. За результатами заходів видано збірники наукових праць;
 • участі викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів.

З усіх навчальних дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі програми, завдання для проведення практичних і семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Ряд навчальних дисциплін кафедри забезпечені авторськими посібниками викладачів кафедри, зокрема:

 • Смолин Г.В. Господарське право. Особлива частина: Навч.посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2010.- 437 с.;
 • Смолин Г.В. Господарське право. Загальна частина: Навч.посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 415 с.;
 • Смолин Г.В. Державне регулювання господарської діяльності: Курс лекцій. – Львів: ЛьвДУВС, 2012. – 528 с.;
 • Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України. – К.: Істина, 2008. – 198 с.;
 • Ільків Н.В., Гаєцька-Колотило Я.З. Екологічне право України. – К.: Істина, 2008. – 254 с.

За результатами дисертаційних досліджень викладачами кафедри підготовлені та видані монографії:

 • Кравчук В.М. «Припинення корпоративних правовідносин у господарських товариствах (Львів: Край, 2009. – 464 с.);
 • Ільків Н.В. «Оренда земель сільськогосподарського призначення: теоретичні й практичні аспекти» (Львів: ЛьвДУВС, 2008. – 356 с.);
 • Мелех Л.В. «Законність у правозастосовній діяльності» (Львів: ЛьвДУВС, 2010. – 289 с.);
 • Долинська М.С. «Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні» (Львів, 2005.- 234 с.);
 • Ільницький О.В. «Земельні спори та порядок їх вирішення в Україні: адміністративно-правовий підхід»(Львів, 2011. – 338 с.);
 • Дашо Т.Ю. «Роль і місце органів внутрішніх справ України в умовах формування громадського суспільства»(рекомендовано до друку); Павлів- Самоїл Н.П. «Філософсько-правовий вимір феномена трудової міграції»(рекомендовано до друку);
 • Кульгавець Х.Ю. «Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях УРСР проти збройного підпілля в 1944-1950 рр.: історико-правове дослідження» (готується до друку).

Кафедра долучається до нормотворчої діяльності. Так, за участю викладачів кафедри (Смолина Г.В., Ільків Н.В., Гаєцької-Колотило Я.З.) був підготовлений науково-експертний висновок щодо проектів законів України про внесення змін і доповнень до деяких законів України (лист Голови комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 04.19/3-672 від 26 березня 2010 р.).

Важливим напрямком роботи кафедри є зв'язок з практикою.

Авторським колективом кафедри у складі Смолина Г.В., Ільків Н.В., Гаєцької-Колотило Я.З. на виконання рішення колегії МВС від 13 липня 2010 р. про наукове забезпечення, організацію та проведення досліджень проблем протидії злочинам у сфері земельних відносин у відповідності з розпорядженням ЛьвДУВС «Про організацію заходів щодо вивчення проблем протидії злочинам у сфері земельних відносин» від 8 вересня 2010 р. видані методичні матеріали для працівників органів внутрішніх справ «Протидія правопорушенням та злочинам у сфері земельних відносин» та навчальний посібник «Правове забезпечення протидії правопорушенням та злочинам у сфері земельних відносин» (Львів: ЛьвДУВС, 2011.). Професором кафедри Кравчуком В.М. (у співав.) видано Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України (Харків: Фактор, 2010. – 800 с.), доцентами Ільків Н.В. та Гаєцькою-Колотило Я.З. — Науково-практичний коментар Земельного кодексу України.

Велика увага приділяється наданню правової допомоги практичним працівникам. У процесі здійснення цієї діяльності викладачами видано: «Довідник посадових осіб» (Долинська М.С. Львів, 2009); «Юридичний порадник для сільського голови. Земельні правовідносини» (Ільків Н.В. Львів, 2011), «Новели земельного законодавства» (Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В.// Довідник нотаріуса. – 2010.- № 1. – 100 с.) ; «Окремі аспекти відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (Ільків Н.В., Ільницький О.В. // Довідник нотаріуса. – 2011.- № 2. – 95 с.); «Особливості правового режиму майнових комплексів згідно із законодавством України» (Гаєцька-Колотило Я.З.// Довідник нотаріуса. – 2011.- № 5. – 98 с.); «Оренда державного та комунального майна в нотаріальній практиці» (Ільків Н.В., Ільницький О.В. // Довідник нотаріуса. – 2011.- № 6. – 96 с.); «Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці» (Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В.// Довідник нотаріуса. – 2012.- № 1. – 98 с.); «Об’єкти незавершеного будівництва у нотаріальній практиці» (Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В.// Довідник нотаріуса. – 2012.- № 5. – 99 с.).

В цілому навчально-методична, наукова робота, що проводиться на кафедрі господарсько-правових дисциплін, спрямована на подальше підвищення професійної майстерності викладачів, методичне забезпечення навчального процесу, що в кінцевому результаті сприяє вдосконаленню підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Долинська Марія Степанівназавідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент
Смолин Григорій Васильовичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Смолин Григорій Васильовичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1966 - ЛДУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Ільків Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1996 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Гаєцька-Колотило Ярина Зіновіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Гаєцька-Колотило Ярина Зіновіївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1997 - ЛДУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Адам Володимир Михайловичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛНУ ім.І.Франка, 2010 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Мокрицька Наталія Петрівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2005 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Кульгавець Христина Юріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2007 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління
Гамалюк Богдан Михайловичдоцент кафедри, кандидат наук з державного управління

Освіта: 2000 - Прикарпатський університет ім. В.Стефаника, спеціальність "Правознавство. 2003 - Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, спеціальність "Державна служба"

Повна інформація
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Хомко Леся Василівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Руданецька Оксана Стефанівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2004 - Львівської комерційної академії, юридичний факультет

Повна інформація
Штангрет Ірина Іванівнастарший викладач кафедри
Штангрет Ірина Іванівнастарший викладач кафедри

Освіта: 1990 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Мелех Любомира Володимирівнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Герилів Данило Юрійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Герилів Данило Юрійовичдоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук
Туркот Ольга Андріївнадоцент кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: ЛьвДУВС

Повна інформація
Яновицька Анна Віталіївнастарший викладач кафедри
Яновицька Анна Віталіївнастарший викладач кафедри

Освіта: 2012 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Семенюк Іван Ярославовичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук
Семенюк Іван Ярославовичстарший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС

Повна інформація
Бутинська Роксолана Ярославівнавикладач кафедри
Бутинська Роксолана Ярославівнавикладач кафедри

Освіта: 2014 - ЛНУ ім.І.Франка, юридичний факультет

Повна інформація
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри
Годованець Юлія Степанівнавикладач кафедри

Адреса: м.Львів, вул.Замарстинівська,9