Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра економіки та економічної безпеки

Кафедра економіки та економічної безпеки

Інформація про кафедру

Кафедра економіки та економічної безпеки створена у 2013 році. На даний час у колективі кафедри працює 19 викладачі (серед яких 3 професори, з них 3 доктори економічних наук; 10 кандидатів економічних наук, доцентів; 2 старших викладачів та 4 викладач). Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Пушак Ярослав Ярославович.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика
 • Детективна діяльність у сфері економічної безпеки
 • Діагностика діяльності підприємства
 • Економетрика
 • Економетрія
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Економіка підприємства
 • Економіка праці й соціально-трудові відносини
 • Економічна безпека держави
 • Економічна безпека суб'єктів підприємництва
 • Економічна теорія
 • Економічна теорія: макроекономіка, мікроекономіка
 • Економічний ризик і методи його вимірювання
 • Захист інтелектуальної власності
 • Іллегалізація економічної діяльності
 • Інтелектуальна власність
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки
 • Історія економіки та економічної думки
 • Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Макроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Мікроекономіка
 • Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Оптимізаційні методи управління фінансово-економічною безпекою
 • Основи економічної безпеки
 • Оцінка економічних ризиків суб'єктів господарювання
 • Оцінка та регулювання рівня фінансової безпеки
 • Правове забезпечення безпеки суб'єктів господарської діяльності в Україні
 • Правознавство
 • Регіональна економіка
 • Соціально-економічна безпека
 • Сталий розвиток та безпека регіону
 • Стандартизація та сертифікація товарів
 • Стандартизація та сертифікація товарів і послуг
 • Статистика
 • Стратегічний та інноваційний менеджмент
 • Теорія безпеки соціальних систем
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Товарознавча експертиза


Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: kfb@lduvs.edu.ua

Тел. зав. кафедри: (032) 261-53-88,

Тел. кафедри: (032) 258-69-82

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

На сьогоднішній день викладачі кафедри працюють над написанням колективної монографії «Актуальні проблеми сталого розвитку економіки України». Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь в організації видання наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), зокрема троє професорів кафедри входять до складу редакційної колегії даного видання.

Доктори кафедри систематично залучаються до роботи вчених рад по захисту дисертацій, в тому числі у якості офіційних опонентів, викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових праць, є науковими керівниками ряду дипломантів, аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри щорічно публікують фахові наукові статті, брошури, колективні монографії, навчальні посібники тощо.

При кафедрі працює студентський науково-дослідний гурток, в якому задіяні студенти економічного факультету. Результати їх досліджень у березні-квітні кожного року доповідаються на науковій студентській конференції, організатором якої є кафедра. За результатами студентської наукової конференції видаються тези доповідей.

Концепція діяльності кафедри

Кафедра економіки та економічної безпеки є випусковою кафедрою, забезпечує підготовку фахівців за напрямом підготовки «Управління фінансово-економічною безпекою» (освітньо-кваліфікаційній рівень - магістр), а також забезпечує організацію навчального процесу з дисциплін кафедри за іншими спеціальностями економічного факультету.

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори та доценти повинні зосереджувати свою увагу на підготовці та проведенні лекційних занять, спрямовувати свій потенціал на дослідження актуальних економічних проблем та пошук шляхів їх розв'язання; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а науково-допоміжний персонал зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Для організації і проведення наукових досліджень розробляється перспективний (на 3-5 років) план і план науково-дослідної роботи на рік. В індивідуальних планах роботи викладачі відображають конкретні види наукової і науково-дослідної роботи.

Однією з умов ефективної студентської наукової праці, яку потрібно розвивати, є індивідуальна робота викладача зі студентами, починаючи з першого курсу і до закінчення університету. Результатом такої співпраці можуть стати спільні наукові публікації, наукові доповіді на конференціях, рекомендації кафедри щодо вступу студентів-науковців до аспірантури, переходу на викладацьку роботу та ін.

Викладачі кафедри мають значний практичний досвід роботи та наукові здобутки, які використовуються у науково-педагогічній роботі, а також при керівництві науковою роботою студентів.

Науково-педагогічний склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує у навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Завдання кафедри :
 • Проведення усіх форм навчання (денного, заочного, курсів перекваліфікації): лекцій, семінарських, практичних занять, ділових ігор, курсового проектування, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом;
 • Розробка та подання у встановленому порядку навчальних програм з предметів кафедри;
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, а також дисертаційні роботи кандидатів і аспірантів та дипломні проекти студентів інших вузів;
 • Проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес;
 • Розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної роботи працівників кафедри: вивчення та розповсюдження досвіду роботи кращих працівників кафедри, надання методичної допомоги молодшим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • Підготовка науково-педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукувачами. Підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом;
 • Встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги;
 • Організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу;
 • Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації;
 • Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Пушак Ярослав Ярославовичзавідуач кафедри, доктор економічних наук, професор
Пушак Ярослав Ярославовичзавідуач кафедри, доктор економічних наук, професор

e-mail: kfb@lvduvs.edu.ua

Освіта: Українська академія друкарства, спеціальність «Економіка підприємства»

Повна інформація
Франчук Василь Івановичпрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Франчук Василь Івановичпрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Васильчак Світлана Василівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Васильчак Світлана Василівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: 1983 - економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту

Повна інформація
Штангрет Михайло Йосиповичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Штангрет Михайло Йосиповичпрофесор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта: 1976 - юридичний факультет ЛДУ ім.І.Франка

Повна інформація
Волошин Олександра Романівнадоцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Волошин Олександра Романівнадоцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освіта: ЛДУ ім.І.Франка, механіко-математичний факультет

Повна інформація
Марченко Ольга Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Марченко Ольга Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2002 - Львівський національний університет ім.І.Франка, економічний факультет

Повна інформація
Руда Ольга Іванівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Руда Ольга Іванівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: НУ “Львівська політехніка”

Повна інформація
Хомів Олена Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Хомів Олена Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2005 - Львівська комерційна академія, товарознавчо-комерційний факультет

Повна інформація
Цвайг Христина Іванівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Цвайг Христина Іванівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2003 - Львівської комерційної академії, товарознавчо-комерційний факультет. 2007 - ЛНУ ім.І.Франка, правничий факультет

Повна інформація
Огірко Ольга Ігорівнастарший викладач, кафедри кандидат технічних наук
Огірко Ольга Ігорівнастарший викладач, кафедри кандидат технічних наук

Освіта: 1999 - ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Галайко Наталія Володимирівнастарший викладач кафедри
Галайко Наталія Володимирівнастарший викладач кафедри

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка, механіко-математичний факультет

Повна інформація
Столяренко Олена Олексіївнавикладач кафедри
Столяренко Олена Олексіївнавикладач кафедри

Освіта: ЛьвДУВС

Повна інформація
Кордюк Наталія Ігорівнавикладач кафедри
Кордюк Наталія Ігорівнавикладач кафедри

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка, економічний факультет

Повна інформація
Руда Ірина Ігорівнавикладач кафедри
Руда Ірина Ігорівнавикладач кафедри

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Качмар Юлія Петрівнанавчально-допоміжний персонал кафедри
Качмар Юлія Петрівнанавчально-допоміжний персонал кафедри

Освіта: Національного лісотехнічного університету України, економічний факультет

Повна інформація

Алреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.