Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра фінансів та обліку

Кафедра фінансів та обліку

Інформація про кафедру

Кафедра «Фінансів та обліку» створена у 2016 р. у результаті реорганізації кафедр "Обліку та аудиту" і "Фінансів", для підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів, обліку і аудиту. Кафедра є випускною за спеціальністю «Облік і аудит», а також забезпечує організацію навчального процесу зі своїх дисциплін на економічному та правничому факультетах.

Науково – педагогічний склад кафедри станом на 1.09.14 р. нараховує 10 викладачів, з яких 2 доктори і 7 кандидатів економічних наук, що складає 90,0 %.

Викладачами кафедри опубліковано понад 30 підручників і навчальних посібників і монографій в сфері макро- та мікро економіки, обліку і аудиту, інформаційних систем і технологій в обліку та аудиті.

Зі всіх дисциплін кафедри розроблені навчально-методичні комплекси, які включають навчальні та робочі програми, завдання для проведення практичних (лабораторних) занять, самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Значний практичний досвід роботи викладачів в структурних підрозділах організацій та підприємств різних форм власності, навчальних закладах, їх наукові здобутки дають можливість на належному методичному рівні проводити навчальні заняття та забезпечувати якісну підготовку фахівців у сфері обліку і аудиту.

Враховуючи, що випускники даної спеціальності будуть працювати в структурних підрозділах організацій органів внутрішніх справ, а також в організаціях та підприємствах різних форм власності, навчальним планом передбачена значна їх юридична підготовка, а також вивчення цілого комплексу дисциплін з економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • Бухгалтерський облік
 • Фінансовий облік
 • Управлінський облік
 • Аналіз господарської діяльності
 • Аудит
 • Облік у бюджетних установах
 • Облік у банках
 • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
 • Звітність підприємств
 • Облік і звітність в оподаткуванні
 • Університетська освітах
 • Облікова політика підприємства
 • Бухгалтерський облік в галузях національної економіки
 • Контроль і ревізія
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Облік зовнішньоекономічної діяльності
 • Фінансовий аналіз
 • Контролінг
 • Облік у зарубіжних країнах
 • Університетська освіта
 • Гроші та кредит
 • Фінанси
 • Бюджетна система
 • Місцеві фінанси
 • Соціальне страхування
 • Фінансовий аналіз
 • Податкова система
 • Страхові послуги
 • Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
 • Страхування
 • Інвестування
 • Ринок цінних паперів і фондова біржа
 • Економічний ризик і методи його вимірювання
 • Інформаційні системи і технології у фінансах
 • Фінанси страхових організацій
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий ринок
 • Інвестиційний аналіз
 • Банківські операції
 • Менеджмент безпеки організацій

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: ko@lvduvs.edu.ua

Тел. кафедри: (032) 261-53-02

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідна робота кафедри була зосереджена на виконання факультетської та кафедральної тематики «Економічна безпека в системі національної безпеки країни», виконанні кандидатських та докторських дисертаційних досліджень, студентської наукової роботи в рамках наукового гуртка при кафедрі.

По даній проблемі досліджуються питання економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва, організації облікового процесу та звітності, контролінгу в системі економічної безпеки організації та підприємств різних форм власності.

В рамках даного дослідження виконано дві дисертаційні роботи ( викладачі Горбан І.М. і Наконечна Н.В.), опубліковано 2 підручники, 20 навчальних посібників (20 робіт з грифом МОН), 12 монографій, 4 тексти лекцій та більше біля 200 наукових статей та тез доповідей.

Викладачам кафедри Марушко Н.С., Пацула О.І., Стеців І.І., Лозовицький Д.С. і Горбан І.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри.

Над дисертаційним дослідженням працюють доц. Лозовицький Д.С.,доц. Стеців І.І. та викладач Вінічук М.В.

Доцентом Лозовицьким Д.С. завершується робота над докторським дослідженням, планований захист в жовтні 2015 року; викладач Вінічук М.В. працює над кандидатським дисертаційним дослідженням, орієнтований захист в листопаді 2015 року.

Кафедра була ініціатором проведення в університеті 2 наукових заходів по проблемам економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва (конференція та круглий стіл).

При проведенні науково-дослідних робіт до наукових досліджень заключаються студенти в рамках наукового гуртка при кафедрі.

У складі кафедри працюють д.е.н., проф. Гончарук Я.А., к.е.н., доц.Марушко Н.С., к.е.н.,доц.Пацула О.І., к.е.н., доц.Стеців І.І., к.е.н., доц.Лозовицький Д.С., к.е.н., доц.Горбан І.М., к.е.н., в.о.доц. Наконечна Н.В., викладач Вінічук М.В.

На умовах внутрішнього суміщення професій залучені д.е.н., проф.Аніловська Г.Я. і по сумісництву к.е.н.,доц. Воляник Г.М.

Кафедра проводить навчальний процес з 30 дисциплін на різних спеціальностях економічного та юридичного факультетів. По всім дисциплінам розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення.

У 2014 році кафедрою видано 5 навчальних посібників, 1 монографія, 1 текст лекцій, 43 наукові статті та тези доповідей.

В цілому майже 50% навчальних дисциплін кафедри забезпечені підручниками та навчальними посібниками викладачами кафедри.

Члени кафедри підтримують творчі зв’зки з вітчизняними та міжнародними освітньо-професійними організаціями. Зокрема: Українською федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів, Лондонським інститутом фінансових бухгалтерів та різними навчальними і науковими установами.

Концепція діяльності кафедри
На кафедру покладаються наступні завдання:
 • Проведення усіх форм навчання (денного, заочного, курсів перекваліфікації): лекцій, семінарських, практичних занять, ділових ігор, курсового проектування, контрольних робіт, заліків, семінарів, здачу модулів, передбачених навчальним планом.
 • Розробка та подання у встановленому порядку навчальних програм з предметів кафедри.
 • Підготовка підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання, комп’ютерних програм, а також складання висновків (рецензій) на подані у встановленому порядку підручники, навчальні посібники, навчально-методичну літературу, а також дисертаційні роботи кандидатів і аспірантів та дипломні проекти студентів інших вузів.
 • Проведення науково-дослідної роботи, керівництво науково-дослідницькою роботою студентів, слухачів, рекомендації до їх опублікування і впровадження в практику та навчальний процес.
 • Розгляд індивідуальних планів навчальної, наукової, методичної, виховної, роботи працівників кафедри: вивчення та розповсюдження досвіду роботи кращих працівників кафедри, надання методичної допомоги молодшим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю.
 • Підготовка науково - педагогічних кадрів, розгляд дисертацій, поданих до захисту членами кафедри чи за дорученням ректора університету іншими пошукачами. Підготовка відгуків на автореферати докторських та кандидатських дисертацій за фахом.
 • Встановлення зв'язків з практичними органами внутрішніх справ з метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду та надання їм науково-методичної допомоги.
 • Організація постійного зв'язку з випускниками університету, вивчення і узагальнення їх досвіду з метою поглиблення і вдосконалення навчального процесу.
 • Участь у науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, пропаганда наукових, економічних та правових знань серед населення України через засоби масової інформації.
 • Проведення заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підприємств усіх форм власності та системи МВС України.

Професорський викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальний процес інноваційні навчальні технології.

Організація навчального процесу на кафедрі спрямована на:
 • забезпечення умов для якісної підготовки фахівців;
 • отримання випускниками сучасних знань з обліку та аудиту, а також з інших дисциплін, які дозволяють студентам оволодіти професією і мати широкий світогляд;
 • органічне поєднання фундаментальної загальноекономічної та фахової підготовки спеціалістів;
 • гармонізацію навчального процесу із застосуванням сучасної вирахуваної техніки, а також різноманітних форм і методів організації навчального процесу;
 • широкої практичної підготовки фахівців, яка включає різні види навчальної та виробничої практики, що дозволяє послідовно підвищувати рівень професійних знань та практичних навичок.

Діяльність науково-педагогічного персоналу кафедри є основою для формування і розвитку економічних знань. Їх якість залежить від багатьох чинників, зокрема – оптимальної структури потенціалу кафедри, тобто оптимального співвідношення посад професора, доцента, старшого викладача, викладача, лаборанта. Професори і доценти повинні проводити лекційні заняття, більше займатися науково і науково-дослідною роботою; старші викладачі, викладачі – забезпечувати проведення семінарських і практичних занять, а лаборант зобов'язаний вести всю необхідну документацію кафедри. Такий класичний підхід на сьогодні найефективніший, оскільки дозволяє кожному максимально реалізувати свої потенційні можливості.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Аніловська Ганна Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Аніловська Ганна Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: Львівський торгово-економічний інститут, спеціальність "Організація механізованої обробки економічної інформації"

Повна інформація
Мойсеєнко Ірина Павлівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Мойсеєнко Ірина Павлівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність "Економічна кібернетика"

Повна інформація
Горбан Ірина Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Горбан Ірина Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства та Львівський інститут внутрішніх справ

Повна інформація
Марушко Надія Семенівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Марушко Надія Семенівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2002 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Сорока Ростислав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Сорока Ростислав Степановичдоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Горалько Оксана Вікторівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Горалько Оксана Вікторівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: ЛНУ ім.І.Франка

Повна інформація
Висоцька Інна Борисівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Висоцька Інна Борисівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича.

Повна інформація
Пацула Ольга Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Пацула Ольга Ігорівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2004 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Наконечна Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Наконечна Наталія Володимирівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Львівська комерційна академія, спеціальність «Облік і аудит»

Повна інформація
Козій Ірина Степанівнавикладач кафедри
Козій Ірина Степанівнавикладач кафедри

Освіта: Львівська комерційна академія

Повна інформація
Вінічук Марія Володимирівнавикладач кафедри
Вінічук Марія Володимирівнавикладач кафедри

Освіта: 2009 - ЛьвДУВС, економічний факультет

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1