Шаблоны Joomla 3.5

/ Структура / Навчальні підрозділи / Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту

Інформація про кафедру

Кафедру менеджменту створено 1 вересня 2006 року. На даний час у колективі кафедри працює 15 науково-педагогічних працівники (серед яких: 4 доктори економічних наук, 2 професори; 13 кандидатів наук, 12 доцентів, 1 старший викладач, 1 викладач та лаборант кафедри). Завідувач кафедри, доктор економічних наук,професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики , академік Академії економічних наук Живко Зінаїда Богданівна.

На кафедрі викладаються наступні дисципліни:

на факультеті №8 (освітній ступінь - бакалавр)

 • Екологія
 • Адміністративний менеджмент
 • Безпека життєдіяльності
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Етика бізнесу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Комплексна курсова робота з дисциплін: Управління інноваціями, Операційний менеджмент, Управління персоналом
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент безпеки персоналу
 • Менеджмент інформаційних ресурсів
 • Менеджмент охоронної діяльності
 • Міжнародні економічні відносини
 • Мотивація персоналу
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи рекламного менеджменту (PR-менеджмент)
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління системою економічної безпеки підприємств
 • Управлінські рішення
Виробнича практика (бакалаври менеджмент)

на факультеті №8 (освітній ступінь - магістр)

 • Безпека праці
 • Корпоративне управління
 • Менеджмент організацій
 • Методика і організація наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі безпеки
 • Публічне адміністрування
 • Тренінг з менеджменту безпеки організації
 • Управління проектами
 • Фінансовий менеджмент
 Виробнича практика (магістри менеджмент)
 Переддипломна практика (магістри менеджмент)

на факультеті №5 (освітній ступінь - бакалавр)

 • Адміністративний менеджмент
 • Безпека життєдіяльності
 • Державне регулювання економіки
 • Державне та регіональне управління
 • Етика бізнесу
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Комплексна курсова робота з дисциплін: Управління інноваціями, Операційний менеджмент, Управління персоналом
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетинговий менеджмент
 • Менеджмент
 • Менеджмент безпеки персоналу
 • Менеджмент інформаційних ресурсів
 • Менеджмент охоронної діяльності
 • Міжнародні економічні відносини
 • Мотивація персоналу
 • Навчальна практика "Вступ до фаху"
 • Операційний менеджмент
 • Організація підприємницької діяльності
 • Основи охорони праці
 • Основи рекламного менеджменту (PR-менеджмент)
 • Самоменеджмент
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Управління інноваціями
 • Управління персоналом
 • Управління системою економічної безпеки підприємств
 • Управлінські рішення

Виробнича практика (бакалаври менеджмент)

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.

e-mail: km@lvduvs.edu.ua

Тел.зав. кафедри: (032) 258-69-82,   Тел. кафедри: (032) 261-53-88

Наукова і науково-дослідна робота кафедри

Наукові дослідження були зосереджені на виконанні загально університетських держбюджетних тем: «Економічна безпека України: стан, проблеми та шляхи вирішення» номер державної на 2009-2012 роки, шифр 0109U007852 та «Фіскально-бюджетні механізми забезпечення фінансової безпеки держави» на 2009-2012 роки, шифр 0109U007856. Сьогодні науково-педагогічний колектив працює над дослідженням теми «Стратегія сталого розвитку економіки: теорія і практика», шифр 0112U007496 від 01.11.2012 та «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки», шифр 0113U007516 від 28.10.2013.

У рамках даних тем досліджуються проблеми управління корпоративною безпекою, розвитку і розміщення продуктивних сил, екологічної безпеки, управління економічною безпекою держави, регіону та підприємства.

У складі кафедри працюють: д.е.н., професор Тринько Р.І., який є членом спеціалізована вчена рада К 35.886.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.03. – економіка та управління національним господарством Львівської державної фінансової академії; Палига Є.М., який є членом спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій (НУ "Львівська політехніка", Інститут регіональних досліджень НАН України); Дудюк В.С., який є членом спеціалізованої вченої ради на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук в Національному лісотехнічному університеті України.

У 2014 році к.е.н., доцент Живко З.Б. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 21.04.02 ? економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (диплом д.е.н. ДД № 003780). Затвердили теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та працюють над ними 4 науково-педагогічні працівники кафедри: к.е.н., доцент Левків Г.Я. «Теоретико-методологічні засади маркетингового менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу України» - за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) - (пройшла попередній захист, видано автореферат, призначено дату захисту); к.е.н., доцент Томаневич Л.М. - ; к.е.н., доцент Стадник М.Є. – «Методологічні засади екологізації водокористування у системі продовольчої безпеки країни» - за спеціальністю 21.04.01 - Економічна безпека держави; к.е.н., доцент Копитко М.І. - «Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств транспортного машинобудування» - за спеціальністю 21.04.02 ? економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

У 2013 році Подра О.П. захистила дисертацію «Інвестування розвитку людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства» на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

У 2012 році кандидатам економічних наук кафедри менеджменту Копитко М.І, Леськів Г.З., Блага Н.В. присвоєно вчене звання доцента.

Працюють над науковими дослідженнями викладачі кафедри Гобела В.В. (2008) – «Економічне стимулювання зміцнення екологічної безпеки Карпатського регіону» за спеціальністю 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища, Дубняк М.О. (2011) – «Соціально-економічний вимір діяльності транснаціональних корпорацій в умовах трансформації державного суверенітету» за спеціальністю 23.00.02 - політичні інститути та процеси, Качмар Ю.П. (2011) – «Еколого-економічна безпека природно-заповідного фонду» за спеціальністю 21.04.01 - економічна безпека держави; Сліпа О.З. (2013) – «Формування механізму забезпечення кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки» за спеціальністю 21.04.01 - економічна безпека держави; Яцик М.Р. (2011) – «Формування професійної компетентності майбутніх магістрів з менеджменту економічної безпеки у процесі фахової підготовки» за спеціальністю 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти; Филипець З.Б. (2014) – «Науково-технічна безпека України в умовах формування ринку консалтингових послуг» за спеціальністю 21.04.01 - економічна безпека держави.

Викладачі кафедри за результатами власних наукових інтересів мають велику кількість публікацій, частина з яких знайшла відображення у науковому віснику університету (серія економічна). Так, станом на кінець 2014 року кількість публікацій склала близько 220 одиниць, з них: 10 монографій, понад 65 навчально-методичних публікацій та наукові статті. Здійснюється робота по підготовці до друку нового наукового вісника ЛьвДУВС (серія економічна).

Варто зазначити про наукову роботу, яка проводиться викладачами кафедри сумісно зі студентами. А саме:

 • активна участь студентів у науково-практичних конференціях та семінарах;
 • робота студентського наукового гуртка «Менеджер».

Професорсько-викладацький склад кафедри

Живко Зінаїда Богданівназавідувач кафедри, доктор економічних наук, професор
Живко Зінаїда Богданівназавідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Академік Академії економічних наук, дійсний член Міжнародної Академії Інформатики

Повна інформація
Тринько Роман Івановичпрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор
Тринько Роман Івановичпрофесор кафедри, доктор економічних наук, професор

Академік Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Повна інформація
Левків Галина Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент
Левків Галина Ярославівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта: 2004 - Львівська національна академію ветеринарної медицини ім.С.З.Гжицького

Повна інформація
Копитко Марта Іванівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент
Копитко Марта Іванівнапрофесор кафедри, доктор економічних наук, доцент

Освіта: 2007 - НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Міжнародна економіка»

Повна інформація
Піцур Ярослав Степановичпрофесор кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Піцур Ярослав Степановичпрофесор кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Київський державний університет ім. Тараса Шевченка

Повна інформація
Сватюк Оксана Робертівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Сватюк Оксана Робертівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 1995 - Полтавський кооперативний інститут

Повна інформація
Лихолат Світлана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Лихолат Світлана Михайлівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2000 - Львівська комерційна академія

Повна інформація
Леськів Галина Зіновійвнадоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Леськів Галина Зіновійвнадоцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Освіта: 2000 - НУ “Львівська політехніка”

Повна інформація
Блага Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент
Блага Наталія Василівнадоцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта: 2000 - ЛНУ ім.І.Франка, спеціальність "Економічна теорія"

Повна інформація
Михаліцька Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент
Михаліцька Наталія Ярославівнадоцент кафедри, кандидат наук з державного управління, доцент

Освіта: Тернопільський інститут народного господарства, спеціальність “Фінанси та кредит”. Дослідницький центр МОН України при НУ “ЛП”, психолого-педагогічне відділення

Повна інформація
Гобела Володимир Володимировичстарший викладач кафедри
Гобела Володимир Володимировичстарший викладач кафедри

Освіта: 2008 - Національний лісотехнічний університет України, напрям «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Повна інформація
Верескля Мар'яна Романівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Верескля Мар'яна Романівнадоцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта: 2008 - ЛьвДУВС, спеціальність «Правознавство»; у 2011 - Львівський інститут банківської справи, спеціальність «Управляння фінансово-економічною безпекою»

Повна інформація
Воронка Ольга Зіновіївнавикладач кафедри
Воронка Ольга Зіновіївнавикладач кафедри

Освіта: 2012 - ЛьвДУВС, спеціальність "Менеджмент і адміністрування»

Повна інформація
Більо Наталія Володимирівнанавчально-допоміжний персонал кафедри
Більо Наталія Володимирівнанавчально-допоміжний персонал кафедри

Освіта: 2005 - ЛЮІ МВС України, спеціальність «Правознавство»

Повна інформація

Адреса: м. Львів, вул. Кривоноса, 1.